ဘူးသီးခရမ္းသီး အခင္ၾကီး (သၾကၤန္စီးရီး)

သၾကၤန္ပိေတာက္

ပိေတာက္ဖူးခ်ိန္

ၾကိဳက္မိေရသၾကၤန္ခရြီခရာ ေတးျခင္းေသွ်တိ

ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း (၀င္းကုိခုိင္)


အမွတ္တရ သၾကၤန္ (၀င္းကုိခုိင္)


ထုိႏွစ္ေခ် (၀င္းကုိခုိင္)


သၾကၤန္ေတးျခင္း (ေမာင္ကုိကုိ)


သၾကၤန္ေတးျခင္း (နာမည္မသိ)


သၾကၤန္သူေသွ် (ျမတ္ခုိင္ေက်ာ္)